معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی کامپوزیت

کارگاه آموزشی کامپوزیت

کارگاه آموزشی کامپوزیت هر شش ماه یک بار در مرکز آموزش  جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر برگزار میشود. این دوره هر بار به صورت فشرده و در چهار روز متوالی برگزار میشود. هنر جویان سه رو به طور کامل تمام موارد را آموزش می بینند و در روز آخر به صورت تجربی و عملی در کارگاه تجربه کسب می کنند. 

لازم به ذکر است که به هنرجویان جزوه ی آموزشی تخصصی نیز ارائه می گردد.