معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره تربیت مربی هنر کودک

دوره تربیت مربی هنر کودک


مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان98 تربیت مربی هنر کودک

 

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

تربیت مربی نمایش خلاق

70

پنجشنبه 16-9

650000

 

 

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

هنر کودک

70

کد 1 - پنجشنبه16-9

600000

کد2 -

شنبه و چهارشنبه 19-16