معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

مجسمه سازی

مجسمه سازی

              مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                    واحد هنر

برنامه مجسمه سازی

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

شروع دوره

ترم 1

مبانی هنرهای تجسمی1

خانم اسدی

30

سه شنبه12-9

2100000

 

طراحی1

آقای چاواری

30

سه شنبه16-13

210000

کارگاه مجسمه 1(حجم سازی)

خانم قنبری

30

چهارشنبه19-16

240000

ترم2

طراحی2

 

30

     

مبانی هنرهای تجسمی2

 

30

   

کارگاه مجسمه 2(مدل قالب)

 

30

   

ترم3

طراحی 3

         

کارگاه مجسمه 3 (ماکت سازی)

       

/پتینه و نقاشی دیواری/اسکیس و راندو/تذهیب