معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

چاپ

چاپ گروه کودک و نوجوان

بزودی ...

 

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                      

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی

واحد هنر

برنامه ترم تابستان97 نقاشی و چاپ پارچه

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

نقاشی و چاپ پارچه

حاجی زاده

30

کد A

چهار شنبه19-16

270000

کد B

پنج شنبه 12-9