معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

عکاسی

عکاسی

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه عکاسی

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

کارگاه عکاسی 1

20 ساعت

شنبه

چهار شنبه

16-18

آقای زمانی

165000

ترم 2

کارگاه عکاسی 2

20 ساعت

شنبه

چهار شنبه

16-18

آقای زمانی

165000