معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

نقاشی

نقاشی

            

برنامه آموزشی ترم تابستان 97 کودک و نوجوان دوره­ی طراحی و نقاشی دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

طراحی

40ساعت

شنبه و چهارشنبه

(11-13)

300000

کل دوره

نقاشی

40 ساعت

شنبه و چهارشنبه

(13-15)

300000