معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

اریگامی و چرتکه

اریگامی و چرتکه

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه اریگامی و چرتکه

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

اریگامی

10 ساعت

5جلسه

پنج شنبه

10-12

استاد علیسی

80000

ترم2

چرتکه

10 ساعت

5جلسه

پنج شنبه

10-12

استاد علیسی

80000