معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

ساخت جواهرات

ساخت جواهرات

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه ساخت جواهرات

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

مقدماتی

20 ساعت

10 جلسه

چهارشنبه 10-12

امیری

165000

ترم2

پیشرفته

20 ساعت

10 جلسه

چهارشنبه 10-12

امیری

165000