معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

تصویرسازی

تصویرسازی

            

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان 98 - تصویرسازی

ردیف

عنوان درس

استاد

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

شهریه

ترم­اول

مبانی هنر های 1

مهدی عاطفی

30

جمعه 12-9

315000

حمیدجعفری

سه شنبه 16-13

فتوشاپ مقدماتی

مجید زمانی

30

کد1-شنبه 13-10

315000

مجید زمانی

کد2-جمعه 15-12

طراحی 1

مهدی عاطفی

30

جمعه 16-13

315000

حمید جعفری

سه شنبه 19-16

ترم­دوم

مبانی 2

مهدی عاطفی

30

شنبه 12-9

315000

حمید جعفری

جمعه 12-9

ایلاستریتور

خانم نوری

30

شنبه16-13

315000

کارگاه تصویر سازی 1

 

30

سه شنبه 19-16

315000

ترم­سوم

کارگاه تکنیک های تصویرسازی

 

30

 

315000

کارگاه تصویرسازی کودک و نوجوان

 

20

 

210000

ترم چهارم

تکنیک های تکمیلی تصویرسازی

 

30

سه شنبه 12-9

315000

تصویرسازی موضوعی

 

20

سه شنبه 13-16

210000

تکنیک چاپ

 

30

 

315000