معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

تصویرسازی

تصویرسازی

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه تصویرسازی

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

شخصیت سازی

20 ساعت

10 جلسه

یک شنبه

چهار شنبه

15-17

خانم چمران

165000

ترم 2

داستان سازی

20 ساعت

10 جلسه

یک شنبه

چهار شنبه

15-17

خانم چمران

165000