معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

معرق چوب

معرق چوب

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه معرق چوب

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

آموزش معرق چوب

20 ساعت

10 جلسه

شنبه

-دوشنبه

9-12

 

165000

ترم 2

آموزش مشبک

20 ساعت

10 جلسه

شنبه

-دوشنبه

9-12

 

165000