معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

هنرهای خلاق

هنرهای خلاق

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه هنرهای خلاق (نقش برجسته و پتینه)

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

مقدماتی

20 ساعت

یکشنبه چهارشنبه

9-12

خانم ستارزاده

165000

ترم 2

پیشرفته

20 ساعت

یکشنبه چهارشنبه

9-12

خانم ستارزاده

165000