معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

خوشنویسی

خوشنویسی

 

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان98  خوشنویسی

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

خوشنویسی

استاد حمید رضا جمشیدی

12جلسه

شنبه و یکشنبه

سه شنبه و چهارشنبه

14-19

210000