معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره نقاشی شیشه

دوره نقاشی شیشه

 

    مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان 98 نقاشی شیشه

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

1

نقاشی شیشه

اشرف ستارزاده

22

یکشنبه 12-9

230000